Maria Thereza Alves, Diothio Dhep, 2004/2010

Maria Thereza Alves, Diothio Dhep, 2004/2010 Vidéo, 2’35“ collection Cnap

Maria Thereza Alves, Diothio Dhep, 2004/2010 Vidéo, 2’35“ collection Cnap

Maria Thereza Alves, Diothio Dhep, 2004/2010
Vidéo, 2’35“
collection Cnap