Hervé Beurel, Grand ensemble, 2009

Hervé Beurel, Grand ensemble, 2009, collection Frac Bretagne © Hervé Beurel

Hervé Beurel, Grand ensemble, 2009, collection Frac Bretagne © Hervé Beurel

Hervé Beurel, Grand ensemble, 2009, collection Frac Bretagne © Hervé Beurel